Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2015

pelagiagrace
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
pelagiagrace
pelagiagrace
Lubię zupę. Mogę dodawać smutne rzeczy i nikt nie mówi, że się użalam"
— X

May 21 2015

pelagiagrace
3253 d6ae

May 20 2015

pelagiagrace
7915 02b3 500
Reposted fromkjuik kjuik viacountingme countingme
pelagiagrace
8195 c477 500
9341 05bf 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viawyliczanka wyliczanka
pelagiagrace
3757 a72e 500
M.Halber "najgorszy człowiek na świecie"

May 12 2015

2174 4c7f 500

polish-vintage:

28th april 1970, Warsaw, Polish girls are preparing huge flowers for International workers’ day celebrations.

pelagiagrace
0919 eb76
Reposted fromMrSatan MrSatan viawyliczanka wyliczanka
pelagiagrace

April 28 2015

pelagiagrace
pelagiagrace

Jak się tak leży godzinami w nocy, to myśleniem można zajść bardzo daleko i w bardzo dziwne strony, wiesz...

— Stanisław Lem, Solaris
Reposted frommaybelater maybelater viaszarakoszula szarakoszula
pelagiagrace
Jeżeli żądasz wyjaśnienia wiedz, ze dotykam twego ciała z powodów metafizycznych.
— Halina Poświatowska
Reposted fromrol rol viaretro-girl retro-girl
5152 6af7

February 22 2015

pelagiagrace

me in  relationships

Reposted frominsanedreamer insanedreamer viawyliczanka wyliczanka
pelagiagrace
pelagiagrace
4721 9f47 500
Reposted fromverronique verronique viaszarakoszula szarakoszula

February 16 2015

pelagiagrace
Reposted fromshakeme shakeme viaretro-girl retro-girl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl